A metafora megértésével kapcsolatos
egyik legjelent?sebb nézet szerint a metafora megértése az egyik legkés?bb
megjelen? nyelvi képesség, amely a formális m?veleti szakasz meglétéhez köthet?
(Inhelder & Piaget 1958). E nézettel szoros összefüggésben áll Piaget
(1974) közmondások megértésével foglalkozó tanulmánya volt. Vizsgálatában 9, 10
és 11 éves gyerekeknek kellett különféle közmondásokat párosítani a hozzájuk
ill? jelentéssel. Az esetek többségében úgy találta, hogy a gyerekek valójában
alig értették meg, inkább félreértették a közmondásokat. Azonban ezzel
egyáltalán nem voltak tisztában, és azt gondolva, hogy tökéletesen értik a közmondásokat,
más jelentésekkel párosították ?ket. Ezt a fajta gondolkodási stratégiát nevezte
a megértés illúziójának. Mivel a közmondások, akárcsak a metaforák hasonlóságon
alapulnak, ezekb?l az eredményekb?l vonta le azt a következtetést, hogy a
metafora megértésének képessége az egyik legkés?bb, a kései gyermekkorban megjelen?
nyelvi képességek egyike (vö. Winner 1997).

Asch and Nerlove (1960) eredményei
szerint a két fogalom közötti hasonlóság típusa (fizikai, szenzoros
hasonlóságra épül? vagy nem szenzoros hasonlóságra épül? metafora) befolyásolja
a gyerekek interpretációját. Kutatásukban mellékneves metaforikus kifejezések jelentésének
megértését vizsgálták 3-12 éves gyerekek esetében, amelyekben olyan kett?s
funkciójú melléknevek (kemény, hideg, édes) szerepeltek, amelyek alapvet?en
fizikai tulajdonságokra vonatkoznak, metaforikus használatukban azonban
pszichikai tulajdonságokra (nem szenzoros hasonlóság) referáltak. A metaforikus
használat megértése a fizikai és a pszichikai tulajdonságok közötti kapcsolat
felismerését el?feltételezte. Az eredmények szerint a 3-4 éves gyerekek a
mellékneveket csak tárgyakra vonatkozó fizikai tulajdonság jelentésben tudták értelmezni,
míg az 5-6 évesek emberekre is tudták alkalmazni ezeket a kifejezéseket (pl. kemény
ember, hideg ember), de csak fizikai értelemben (pl. kemény ember, akinek er?s
az izomzata, hideg ember, aki nem ötözik melegen). A metaforikus értelmezés
megjelenését csupán 7-10 éves kor között tapasztalták, és csak a 11-12 évesek
tudták megmagyarázni a fizikai és a pszichikai értelmezés közötti
összefüggéseket (vö. Winner 1997). Winner és mtsai (1976) úgy találták, hogy a
gyerekek interpretációjának fejl?dése hierarchikus rendezettséget mutat. 

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now